Menu

Tổ trưởng đóng gói

Bộ phận DPK

Số lượng: 2

Job Nature: Full time

Số lượng: 10

Job Nature: Full time

Thỏa thuận

Nhân viên IT

Bộ phận MIS-D

Số lượng: 1

Job Nature: Full time

Thỏa thuận

Số lượng: 1

Job Nature: Full time

Tiếng Anh

Thỏa thuận

Tổ trưởng kĩ thuật may

Bộ phận PD, DPD, EPD1

Số lượng: 14

Job Nature: Full time

Thỏa thuận

Số lượng: 7

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

Thỏa thuận

Số lượng: 2

Job Nature: Full time

Thỏa thuận