Menu

Số lượng: 4

Job Nature: Full time

Thỏa thuận

Số lượng: 3

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

Thỏa thuận

Số lượng: 1

Job Nature: Full time

Thỏa thuận

Chủ nhiệm kỹ thuật may

Bộ phận RMMFD, PD, EPD1

Số lượng: 8

Job Nature: Full time

Thỏa thuận

Nhân viên sửa máy may

Bộ phận ETD

Số lượng: 5

Job Nature: Full time

Thỏa thuận

Số lượng: 1

Job Nature: Full time

Thỏa thuận

Số lượng: 4

Job Nature: Full time

Thỏa thuận