Menu

Chủ quản kế hoạch

Bộ phận PPC

Số lượng: 1

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

Thỏa thuận

Trợ lý chất lượng

Bộ phận QAD

Số lượng: 1

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

Thỏa thuận

Chủ quản sản xuất

Bộ phận ESP

Số lượng: 1

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

Thỏa thuận

Chủ nhiệm sản xuất

Bộ phận ESP

Số lượng: 2

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

Thỏa thuận

Số lượng: 1

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

Thỏa thuận

Phiên dịch

Bộ phận TEC, ESP

Số lượng: 2

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

Thỏa thuận

Tổ trưởng sản xuất

Bộ phận DPREPG, EPK

Số lượng: 3

Job Nature: Full time

Thỏa thuận